Trvalý pobyt pro cizince v ČR

Jste cizinec, pracujete v České republice a snažíte se zde získat trvalý pobyt? Kdo a za jakých podmínek může žádat o trvalý pobyt v České republice? Jaké dokumenty je potřeba mít k takové žádosti mít připraveny? O tom, jak obdržet průkaz o povolení k trvalému pobytu vás budeme níže informovat.
O povolení k trvalému pobytu cizince na území ČR rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR, konkrétně Odbor azylové a migrační politiky (OAMP). Žadatel vyplní a osobně podá na příslušném formuláři žádost o povolení k trvalému pobytu.
Ve standardním případě si cizinec může o povolení požádat po pěti letech na území ČR, ovšem existují i výjimky. Rodinní příslušníci občanů EU si mohou žádost podat i po dvou letech pobytu.

Obrázek1
 
Pobyt na území po dobu studia se však započítává pouze jednou polovinu. Pokud cizinec studuje v ČR 5 let, počítá se mu 2,5 roku doby pobytu.
Nepřetržitým pobytem se rozumí, že jednotlivá období nepřítomnosti cizince, nebudou delší než 6 po sobě jdoucích měsíců a zároveň součet jednotlivých období nepřítomnosti nepřesáhnou 10 měsíců. Pokud je cizinec ze závažných důvodů jako například závažné onemocnění či narození dítěte na území ČR nepřítomen více než 12 měsíců, nepřetržitost pobytu nebude narušena.
S žádostí o povolení k pobytu je potřeba doložit v originále tyto doklady:

  • platný cestovní doklad
  • doklad, který potvrzuje, že žadatel splnil podmínku pěti letého nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR
  • 2 fotografie
  • doklad, který potvrzuje zajištění ubytování v ČR
  • doklad, který potvrzuje zajištění prostředků k pobytu na území ČR
  • doklad o složené zkoušce z českého jazyka (v některých případech se zkouška nevyžaduje – např. u osob starších 65 let)
  • výpis z evidence Rejstříku trestu

Udělení trvalého pobytu v ČR

Všechny zmíněné dokumenty se vyhotovují v českém jazyce nebo jsou úředně přeloženy do českého jazyka. Žádost o trvalý pobyt se podává zásadně osobně. Pokud žádost podáte na území ČR, je lhůta pro její vyřízení 60 dní. V případě, že žádost podáte na zastupitelském úřadu, je lhůta 180 dní

Obrázek2
 
V případě schválení povolení k trvalému pobytu bude žadatel telefonicky kontaktování pracovníkem Ministerstva vnitra ČR, který mu následně sdělí informace o předání biometrického průkazu. Pokud bude žadatel na telefonu nepřítomen, vyrozumění mu přijde poštou na adresu, kterou uvedl na formuláři o udělení trvalého pobytu.
Pokud dojde k zamítnutí žádosti o trvalý pobyt cizince, žadatel má možnost odvolání se proti rozhodnutí, a to přesně během 15 dnů od přijetí. Odvolání je potřeba doporučeným dopisem nebo osobně předat na MVČR, které záležitost opět přezkoumá. 

Zrušení trvalého pobytu

Ke zrušení povolení trvalého pobytu cizince může dojít v případě spáchání trestné činnosti nebo při uvedení klamných údajů. Povolení se zruší i v případě, že žadatel je mimo Českou republiku po dobu delší šesti let a mimo území EU po dobu delší jednoho roku.
Protože je celý proces vyřizování možnosti trvalého pobytu, co se týče znalostí a vědomostí, často složitý, je pro mnohé žadatele přívětivější oslovit pracovní agenturu IRS Czech, která se v této oblasti pohybuje.
Agentury často spolupracují s odborníky v oblasti migračního práva a také s advokáty, kteří mohou žadatele dostat ze složitých a nepříznivých situací. Spolupráce se zastupitelskou agenturou může žadateli ušetřit mnoho času a také nervů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup